Magdalena Sopyła-Rostek, dyrektor działu prawnego, Omega Kancelarie Prawne

W tym przypadku mamy do czynienia z bezprawnym korzystaniem z urządzeń przesyłowych sprzed regulacji kodeksu cywilnego. Należałoby zatem wystosować do przedsiębiorstwa żądanie odszkodowania za okres korzystania z urządzeń bez zgody właściciela oraz żądać ustanowienia służebności przesyłu.

W tym celu należy zgromadzić stosowne dokumenty, tj. aktualny odpis księgi wieczystej, wpis do rejestru gruntów oraz mapę przedstawiającą rozmieszczenie urządzeń przesyłowych na nieruchomości.

W niniejszej sprawie należy wystąpić z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu do sądu właściwego dla położenia nieruchomości. Opłata sądowa wynosi 200 zł.

W sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości należy złożyć pozew do sądu właściwego dla strony pozwanej, czyli w rejonie, którego przedsiębiorstwo przesyłowe ma swoją siedzibę. Opłata sądowa w takiej sprawie wynosi 5 proc. od kwoty, jakiej żądamy od przedsiębiorstwa.

W obu przypadkach, jeśli wartość naszego żądania przekracza 75 tys. zł, sądem, do którego należy złożyć wniosek, jest sąd okręgowy, jeżeli kwota jest niższa – sąd rejonowy.

Do wniosku i do pozwu, które składamy w sądzie w dwóch egzemplarzach, załączamy aktualny wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, mapę zasadniczą, zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego, całą korespondencję prowadzoną z przedsiębiorstwem przesyłowym.

W trakcie postępowania przed sądem powinny być sporządzone opinie biegłych w celu określenia wartości służebności przesyłu, odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu oraz opinia określająca powierzchnię pasa zajętego przez przedsiębiorstwo przesyłowe.