Jak podało CIR w komunikacie, rząd dostrzega potrzebę przygotowania nowej, całościowej regulacji problematyki spółdzielni, dlatego mimo zastrzeżeń zarówno merytorycznych, jak i legislacyjnych, Rada Ministrów skierowała projekt ustawy o spółdzielniach do dalszych prac legislacyjnych.

W stanowisku rządu zwrócono uwagę, że wiele przepisów wymaga dalszych prac legislacyjnych, w tym m.in. kwestie związane z: członkostwem w spółdzielni, zbywalnością udziałów, wygaśnięciem mandatów członków walnego zgromadzenia wybranych na określoną kadencję, zaskarżeniem do sądu uchwał walnego zgromadzenia, obowiązkiem odbycia przez członków rady nadzorczej szkolenia dotyczącego podstaw funkcjonowania spółdzielni, funkcją lustratora czy przekształceniami organizacyjnymi wewnątrz spółdzielni.

"W projekcie poselskim zawarto przepisy ogólne, regulujące działalność wszystkich typów spółdzielni, związków spółdzielczych i Krajowej Rady Spółdzielczej, pozostawiając do unormowań, (w osobnych aktach prawnych), funkcjonowanie poszczególnych rodzajów spółdzielni. Zaproponowano ponadto, aby przepisy odnoszące się do spółdzielni rolniczych, spółdzielni kółek rolniczych i spółdzielni pracy pozostawić w niezmienionym kształcie do czasu uchwalenia nowych aktów prawnych regulujących ich działalność" - czytamy w komunikacie.

Jako podało CIR, obowiązująca ustawa Prawo spółdzielcze z 1982 r. była już ponad 30-krotnie nowelizowana. Z tego względu powstanie nowej ustawy, uwzględniającej funkcjonowanie spółdzielni we współczesnych warunkach ekonomicznych i gospodarczych oraz zgodność przewidzianych w niej rozwiązań z przepisami innych ustaw nie budzi żadnych wątpliwości i zastrzeżeń.