Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystnym rozwiązaniem dla firm specjalizujących się w pracach sezonowych lub borykających się – z różnych powodów – z okresowymi trudnościami. Na jak długo przedsiębiorca może zawiesić działalność?
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje możliwość zawieszenia działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy okres zawieszenia stanowi pełny miesiąc luty, kiedy to za minimalny okres zawieszenia przyjmuje się liczbę dni tego miesiąca w danym roku kalendarzowym.
Z prawa do zawieszenia działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby fizyczne (jednoosobowe firmy), spółki osobowe i kapitałowe, fundacje itp., pod warunkiem że nie zatrudniają pracowników. W przypadku spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności jest dopuszczalne jedynie, gdy takiego zawieszenia dokonają wszyscy jej wspólnicy.
Należy podkreślić, że w celu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek do odpowiedniego rejestru. W przypadku osób fizycznych oraz wspólników spółek cywilnych będzie to ewidencja działalności gospodarczej, w przypadku przedsiębiorców, którzy figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym – sąd rejestrowy.
Okres zawieszenia działalności rozpoczyna się w dniu wskazanym we wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o jej wznowienie. Gdy przedsiębiorca nie wznowi działalności w ciągu 24 miesięcy, organ ewidencyjny, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, z urzędu dokonuje wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru.
Warto również zwrócić uwagę, że w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca zwolniony jest m.in. z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Sam decyduje, czy będzie w tym okresie opłacał składki rentowe i emerytalne. W czasie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może jej wykonywać i osiągać bieżących przychodów. Ma natomiast prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.