Już wkrótce prawo budowlane przyjmie zasadę, że wykonywanie robót budowlanych – z wyjątkiem tych, które przewiduje ustawa – będzie zwolnione z obowiązku uzyskiwania zgody administracyjnej.

Nowe prawo

Założenia do nowego prawa budowlanego oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przyniosą wiele zmian.

Na nowe przepisy czeka całe środowisko związane z branżą budowniczą – głównie dlatego że w obecnej chwili budownictwo jest hamowane przez nadmierną biurokrację i przepisy, które trudno zastosować w praktyce.

Głównym celem wprowadzenia nowego prawa budowlanego ma być stworzenie takich przepisów, które służyłyby przyspieszaniu rozwoju budownictwa, ograniczałyby rolę administracji (zwłaszcza w kwestii wydawania pozwoleń) i zmniejszały nadmierne przeregulowanie procesu budowlanego.

Aktualnie w prawie budowlanym funkcjonuje zasada, w myśl której jakiekolwiek roboty budowlane można wykonywać dopiero po uzyskaniu decyzji organu administracyjnego (pomijając kilka wyjątków ujętych w ustawie). Łatwo się domyślić, że w celu zbudowania jednego obiektu należy uzyskać szereg decyzji administracyjnych i pozwoleń, co jest pracochłonne i czasochłonne.

Niestety przekłada się to także na nasze wyniki inwestycyjne: w rankingu Banku Światowego i Międzynarodowej Korporacji Finansowej Business Doing 2012 (ocenia on warunki do prowadzenia inwestycji w różnych krajach) Polska zajęła 62. miejsce spośród 183 krajów branych pod uwagę. Na tak słabą ocenę główny wpływ miał zbyt długi czas uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Roboty budowlane

Z założeń przedstawionych przez ministerstwo wynika, że zmiany będą także dotyczyły robót budowlanych innych niż budowa.
Projekt przewiduje, że wykonywanie robót budowlanych – oczywiście poza tymi, które zostaną wskazane w ustawie, nie będzie wymagało uzyskiwania zgody administracyjnej. W chwili obecnej roboty budowlane można rozpocząć tylko na podstawie stosownych pozwoleń (chyba, że ustawa mówi inaczej).

Nie znaczy to jednak, że w każdym przypadku możemy budować, jak chcemy i gdzie chcemy.

W ustawie zostanie wskazany katalog robot budowlanych, w których:

1. wymagane będzie ustanowienie kierownika robót i obowiązkowe prowadzenie dziennika robót (ale już samych robót nie trzeba zgłaszać).

Jakie prace mamy na myśli? Przykładowo może to być:

- Przebudowa obiektu budowlanego, którego budowa wymaga uzyskania zgody budowlanej albo sporządzenia projektu budowlanego.

- Wykonanie przyłączy i instalacji, np. elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych (z wyjątkiem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w domach jednorodzinnych).

- Remont sieci instalacji elektroenergetycznych, gazowych.

- Odbudowa obiektu zniszczonego na skutek katastrofy budowlanej.

2. wymagane będzie zgłoszenie robót i ustanowienie kierownika robót

Może dotyczyć to takich sytuacji, jak np.:

- Remont elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego, którego budowa wymaga uzyskania zgody budowlanej albo sporządzenia projektu budowlanego.

- Remont obiektu budowlanego zgłoszonego do rejestru zabytków.

- Przebudowa dróg i torów.

- Przebudowa sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych.

3. wymagane będzie uzyskanie pozwolenia w drodze decyzji

Tak będzie np. w przypadku rozbiórki obiektu budowlanego, którego budowa wymagała pozwolenia czy na wykonywanie robót wymagających oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt zakłada, że zniesienie obowiązku uzyskiwania jakichkolwiek zgód administracyjnych przyspieszy rozwój budownictwa i stworzy takie mechanizmy, które zachęcą do inwestowania.