Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania będzie równy wpisowi od skargi. Taką informację potwierdziło DGP Ministerstwo Sprawiedliwości. Obecnie za skargę kasacyjną płaci się zaledwie połowę wpisu od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
ikona lupy />
Średni czas oczekiwania na wyrok sądu administracyjnego / DGP
Resort sprawiedliwości pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zakłada on przede wszystkim zmianę wysokości najniższej stawki wpisu stosunkowego oraz wpisów stałych.
Celem podwyżki ma być dostosowanie do zmian, jakie zaszły w życiu społeczno-gospodarczym oraz w obowiązującym stanie prawnym.
Nie jest jeszcze znana dokładna skala zmiany wysokości wpisów. Jednak z uwagi na rosnącą gwałtownie w ostatnim czasie liczbę skarg kierowanych do sądów można założyć, że minimalna kwota wpisu zostanie wkrótce podwyższona.
Andrzej Ossowski, adwokat prowadzący Kancelarię Adwokacką A. Ossowski, przyznaje, że wyższe wpisy mogą skutecznie zniechęcić lub uniemożliwić składanie skarg i tym samym naruszyć prawo obywatela do żądania rozpatrzenia sprawy przez sąd.
W 2011 roku do wojewódzkich sądów administracyjnych wpłynęło blisko 70 tys. skarg na akty i czynności oraz bezczynność organów administracji. Rok wcześniej było ich 64,5 tys. Do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło w zeszłym roku ponad 14,5 tys. skarg, a w 2010 roku – 11,5 tys.
Duża liczba skarg powoduje, że część z nich przekładana jest do rozpoznania na kolejny rok. W sądach wojewódzkich ze skarg złożonych w 2011 roku na ten rok przełożono 21 tys. , a w NSA –13 tys. Oczywiście wydłuża to oczekiwanie na rozpoznanie sprawy.
Zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne (np. w sprawach podatkowych), pobiera się wpis stosunkowy.
W postępowaniu, w którym wartość przedmiotu zaskarżenia jest nie wyższa niż 10 tys. zł, wynosi on 4 proc. wartości. Nie może być jednak niższy niż 100 zł. Przy wartości zaskarżenia ponad 100 tys. zł wpis wynosi 1 proc. tej wartości, ale nie więcej niż 100 tys. zł.
W sprawach, w których nie pobiera się wpisu stosunkowego, uiszcza się wpis stały. Tak jest np. w postępowaniach dotyczących koncesji i zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie energetyki, transportu lotniczego, kolejowego i morskiego (10 tys. zł wpisu), obrotu alkoholem (8 tys. zł), w przypadku ochrony osób i mienia (5 tys. zł), żywności i żywienia (1,5 tys. zł). Wpis stały jest też pobierany w sprawach skarg nieobjętych wpisem stosunkowym. Z zakresu zobowiązań podatkowych czy budownictwa i architektury jest to 500 zł.

Etap legislacyjny
Projekt