Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej, przedłożony przez ministra gospodarki. Ma on zwiększyć dostęp do zawodu audytora efektywności energetycznej.
Dziś audyt może sporządzić osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.
Musi mieć także ukończone techniczne studia magisterskie i odbyć szkolenie lub ukończyć co najmniej roczne studia podyplomowe. Konieczne jest także zdanie egzaminu na audytora efektywności energetycznej. Wymagania te wkrótce mają zniknąć.