Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów do ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.

Dziś nie uwzględniają one bowiem zmian wprowadzonych w 2008 r., rozszerzających właściwość miejscową organu gminy, do którego trafiają dane o nabyciu lub utracie obywatelstwa polskiego, oraz nakładających na wojewodę obowiązek przekazywania tych danych wystawcy dowodu osobistego.

Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem art. 14 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych wojewoda lub minister spraw wewnętrznych będą przekazywać dane o nabyciu lub utracie obywatelstwa do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby, której dotyczy zmiana, oraz do organu, który wydał dowód osobisty.

Umożliwi to rejestrację danych o zmianie obywatelstwa w zbiorze PESEL i innych rejestrach centralnych oraz pozwoli na unieważnianie z urzędu dowodów osobistych osób, które utraciły polskie obywatelstwo.

W projekcie zaproponowano również odstąpienie w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o ewidencji ludności od określania właściwości wojewody rejestrującego dane o obywatelstwie w zbiorze PESEL według miejsca zameldowania na pobyt stały.

Zgodnie z propozycjami obowiązek taki nakłada się na wojewodów w ogólności oraz ministra spraw wewnętrznych. 

„Rozwiązanie to pozwoli na rejestrację w rejestrze PESEL danych o obywatelstwie wszystkich osób zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również osób nieposiadających miejsca stałego zameldowania” – wskazano w uzasadnieniu.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 16 sierpnia.

Etap legislacyjny
Projekt