Adwokat jest osobą publiczną. Musi więc liczyć się z tym, że jego praca zostanie poddana ocenie – orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.
Pozew o ochronę dóbr osobistych wytoczył jeden z adwokatów przeciwko właścicielowi portali ZnanyPrawnik.com i ZnanyPrawnik.eu.
Pretekstem było pojawienie się na tych stronach niepochlebnej opinii na temat powoda. Użytkownik portalu ZnanyPrawnik.eu ocenił adwokata jako bardzo słabego, wskazał, że jest on niepoukładany, niekompetentny i „kompletnie nie zna się na tym, co robi”.
Adwokat zażądał od właściciela strony udostępnienia danych osobowych autora opinii oraz usunięcia niepochlebnego komentarza. Pozwany jednak nie spełnił tych żądań. Sprawa trafiła do sądu. Sąd Okręgowy w S. uznał, że opinia, która pojawiła się na portalu, nie była bezprawna.
Sędziowie podkreślili, że dla oceny obrazy godności decydujące znaczenie ma odbiór obiektywny, uwzględniający kontekst. Adwokat jest przecież postacią rozpoznawalną, co skłania do uznania go za osobę publiczną.
A w stosunku do takich osób należy stosować inną miarę, by stwierdzić, czy dobra osobiste zostały naruszone. Granice dopuszczalnej krytyki wobec osób publicznych są bowiem szersze. Sąd oceniając treść wpisu, wskazał, że użyte zwroty nie odnoszą się do faktów, lecz do opinii o działalność powoda.
Nie można więc ich rozpatrywać w kategorii prawdy i fałszu. Dlatego oddalił powództwo.
Powód nie zgodził się z tym orzeczeniem i wniósł apelację. Sąd odwoławczy uznał jednak, że jego zarzuty nie zasługują na uwzględnienie.
Potwierdził, że adwokat jako osoba publiczna musi liczyć się z tym, że jego praca zostanie poddana ocenie, niekiedy radykalnej.
Ponadto musi on wykazywać większy stopień tolerancji i odporności wobec niepochlebnych opinii, a nawet brutalnych ataków.

ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, sygn. akt I ACa 717/11.