Marianna K. będąca użytkownikiem wieczystym działki, której właścicielem jest Skarb Państwa, wystąpiła z wnioskiem o podział tej nieruchomości bez zgody właściciela na przeprowadzenie takiego podziału. Czy miała do tego prawo?
W praktyce ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym interes prawny w postępowaniu o zatwierdzenie podziału nieruchomości przysługuje właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, pomimo że przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie regulują kręgu osób, które mogą uczestniczyć w procedurze podziału nieruchomości.
Biorąc pod uwagę to, że zakres uprawnień użytkownika jest prawie tak szeroki jak właściciela, a ponadto że brak w ustawie o gospodarce nieruchomościami przepisu, który nakładałby na użytkownika wieczystego obowiązek uzyskania takiej zgody – należy przyjąć, że użytkownik wieczysty może wnioskować o podział użytkowania wieczystego bez zgody właściciela.
Właściciel powinien jednak być uznany za stronę postępowania podziałowego, które zainicjował użytkownik wieczysty.

Podstawa prawna
Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.).