Wyrok Trybunału Sprawiedliwości nie pozostawia wątpliwości: właściciel wzoru wspólnotowego może zakazać używania go każdemu. Liczy się ten wzór, który jako pierwszy został zarejestrowany.
Właściciel wzoru wspólnotowego może zakazać używania go każdemu. Nawet osobie, która posługuje się później zarejestrowanym wzorem, który na pierwszy rzut oka nie różni się od wpisanego wcześniej. Tak odpowiedział na pytanie dotyczące interpretacji prawa Unii luksemburski Trybunał Sprawiedliwości.

Dwa słupki drogowe

Przed hiszpański sąd w Alicante trafił pozew spółki Cegasa. Dotyczył naruszenia wyłącznych praw wynikających z rejestracji wspólnotowego wzoru cylindrycznego słupka – znaku drogowego.
Niemal taki sam przedmiot zarejestrowała w dwa lata po Cegasie firma PRION. Uprawniona z pierwszej rejestracji spółka wysłała więc najpierw naruszycielowi jej praw pozasądowe wezwanie do zaprzestania naruszenia.
PRION zakwestionowała naruszanie praw Cegasy, choć zobowiązała się wprowadzić zmiany w swoim wzorze.
Nie dało to jednak praktycznych skutków, a PRION nadal używała niemal identycznego znaku, który zarejestrowała w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, właściwym w sprawach znaków towarowych i wzorów (OHIM).
Co więcej, podniosła, że Cegasa nie ma prawa pozywać jej o naruszenie swych praw, skoro nie wniosła o unieważnienie rejestracji spornego słupka.
PRION argumentował, że korzystając z prawa używania swojego zarejestrowanego wzoru, korzysta z ochrony rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych dopóty, dopóki rejestracja nie zostanie unieważniona.

Bezwzględna ochrona

Hiszpański sąd krajowy rozpatrujący spór zapytał Trybunał Sprawiedliwości, czy możliwość zakazania używania zarejestrowanego wspólnotowego wzoru rozciąga się na osoby, które używają wprawdzie takiego samego wzoru, lecz również zarejestrowanego przez OHIM, mimo że z późniejszą datą.
Hiszpański sąd chciał się także dowiedzieć, czy ewentualny zakaz jest możliwy przed unieważnieniem tej drugiej rejestracji. Trybunał odpowiedział, że wzór jest chroniony jako wzór wspólnotowy w zakresie, w jakim jest nowy i posiada indywidualny charakter.
Zatem w wypadku kolizji dwóch zarejestrowanych wzorów wspólnotowych domniemywa się, że zarejestrowany jako pierwszy spełnia warunki uzyskania ochrony wspólnotowej przed wzorem zarejestrowanym jako drugi.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-488/10.