Firma, czyli nazwa, pod jaką działa spółka, powinna w odpowiedni sposób odróżniać się od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Jakie jeszcze wymagania dla nazwy spółki przewidziano w obowiązujących przepisach?
Firma nie może wprowadzać w błąd co do osoby przedsiębiorcy, miejsca lub przedmiotu jego działalności, źródeł zaopatrzenia itp. Jest to o tyle ważne, że przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać jego zaniechania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. Poza tym oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, poprzez używanie firmy wcześniej wykorzystywanej do oznaczenia innego przedsiębiorstwa, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Firma, czyli nazwy, nie można zbyć. Spółka może jednak upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej nazwy, jeżeli nie wprowadza to w błąd. Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej.
Firma spółki może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością spółki. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga jej pisemnej zgody, a w razie jej śmierci – zgody małżonka i dzieci tej osoby.
W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, spółka może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie, a w razie jego śmierci – za zgodą jego małżonka i dzieci. Firma oddziału spółki zawiera jej pełną nazwę i określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę.