Gminy oraz inne jednostki samorządu terytorialnego mogą w postępowaniu karnym uzyskać status pokrzywdzonego. Jako powód cywilny gmina w procesie karnym może również dochodzić roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.
Zgodnie z kodeksem postępowania karnego instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Dodatkowo muszą podjąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Obowiązek ten obejmuje również potrzebę przedsięwzięcia czynności zmierzających do tego, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa, np. przez ogrodzenie terenu, na którym zaistniało zdarzenie.

Konieczne zawiadomienie