W ostatnim dniu minionego roku opublikowano też niezbędne rozporządzenia. I chociaż obecna wersja systemu nie jest w pełni obsługiwana przez niektóre przeglądarki internetowe, to założenie w niej konta nie stanowi problemu.

Ostateczna wersja rozporządzeń, bez których zakładanie i rejestrowanie spółek z o.o. przez internet nie byłoby możliwe, różni się nieco od projektów, jakie opublikowano wcześniej na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Dobrze się więc stało, że konsultacje z osobami i organizacjami mającymi wiedzę na temat stanowienia prawa i funkcjonowania elektronicznych systemów pozwalających stosować przepisy spowodowały, że tożsamości osoby uprawnionej do podpisania umowy nie będzie weryfikował wyłącznie inny zainteresowany powstaniem spółki użytkownik systemu. Dopisano też możliwość uwierzytelniania logujących się na stronie MS użytkowników także przez e-PUAP.

Wczoraj w południe zostało już wysłanych do Krajowego Rejestru Sądowego 7 wniosków o rejestrację tzw. elektronicznych spółek z o.o., a kolejnych 35 potencjalnych wspólników lub ich pełnomocników założyło konta w systemie teleinformatycznym resortu. Ciągle jednak nie wiadomo, czy system składania podpisu elektronicznego przez reprezentantów założyciela, gdy będzie nim inna spółka, uzyska akceptację w sądach rejestrowych. Nie wiadomo bowiem, czy nie będą one wzywać do przedkładania odpisów z KRS, z których wynikałoby, kim jest wspólnik osoba prawna. Jest to skutek pominięcia w procedurze zakładania nowego rodzaju spółki notariusza, który weryfikował prawidłowość umocowania pełnomocników i reprezentantów wspólników.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego (Dz.U. z 2011 r. nr 297, poz. 1763).

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2011 r. nr 297, poz. 1761).

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2011 r. nr 299, poz. 1774).

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2011 r. nr 299, poz. 1775).