Ponieważ zarówno dokumenty czy filmy, jak i przedmioty, np. broń, mogą mieć tylko niektóre fragmenty tajne lub też tajne w różnym stopniu, to każdą część należy oznaczać odpowiednimi klauzulami tajności. Nie przeszkadza to jawności pozostałych części. Gdy chodzi o tekst lub obraz, ich fragmenty oddziela się odpowiednim oznaczeniem przed rozpoczęciem i po zakończeniu poszczególnych części. Jeśli chodzi o oznaczenie całego materiału, to gdy poszczególnym częściom nadano różne stopnie tajności, wszystko oznacza się klauzulą równą co najmniej najwyższej, jaką nadano najbardziej tajnemu fragmentowi.

Podstawa prawna

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U. z 2011 r. nr 288, poz. 1692).