Na takim stanowisku stoi m.in. Krajowa Rada Sądownictwa, która w wydanej opinii ostrzega, że już samo zakładanie konta w systemie teleinformatycznym spowoduje obniżenie bezpieczeństwa obrotu. Nie jest bowiem wystarczająca weryfikacja osoby logującej się wyłącznie przez jej numer PESEL, który znany jest wielu osobom. Będzie więc zbyt łatwo podszyć się pod kogoś innego.

Zgodne oświadczenia

Równie niefortunnym rozwiązaniem wydaje się przyjęcie, iż datą zawarcia umowy spółki na formularzu będzie moment zatwierdzenia jej przez pierwszego z podpisujących ją wspólników. Kodeks cywilny wymaga wszak dla zawarcia każdej umowy złożenia zgodnych oświadczeń woli przez wszystkie jej strony. Co gorsza, taka niekompletna, bo niezatwierdzona przez pozostałych wspólników umowa, będzie mogła funkcjonować w obrocie, ponieważ nie przewidziano mechanizmu jej eliminacji.

Budzi wątpliwości także łamanie w rozporządzeniu przepisów k.s.h., które dla rozporządzenia prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymagają uchwały wspólników: jedna z przewidywanych wersji formularza mówi o możliwości ominięcia takiej uchwały.

Brak weryfikacji

Niebezpieczny wydaje się również brak jakiejkolwiek procedury weryfikacji pełnomocników podpisujących wniosek o rejestrację spółki. Krajowa Rada Sądownictwa zwraca też uwagę na ryzyko związane z rezygnacją z bezpiecznego podpisu elektronicznego połączoną z niedostateczną weryfikacją wprowadzonych do systemu danych niezalogowanych wspólników. To samo niebezpieczeństwo wiąże się z tworzeniem przez pracowników sądów dokumentów urzędowych takich jak odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestrów.

Rejestr pełnomocnictw – będzie taniej

Od nowego roku przedsiębiorcy działający na własny rachunek i ich spółki cywilne nie będą już wnosić 17 zł opłaty skarbowej za każdym razem, kiedy upoważniona przez nich osoba zechce załatwić jakąś sprawę w urzędzie. Zacznie bowiem funkcjonować rejestr pełnomocnictw w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. I tam właśnie, na stronie internetowej CEIDG, urzędnik będzie sprawdzał, czy petent występujący w imieniu małej firmy został umocowany do prowadzenia spraw określonego rodzaju.

Etap legislacyjny: Projekty