Z programu leniency może skorzystać przedsiębiorca, który:

● dostarczy prezesowi UOKiK informację o istnieniu niedozwolonego porozumienia wystarczającą do wszczęcia postępowania antymonopolowego albo też przedstawi dowód umożliwiający wydanie decyzji,

● zaprzestanie uczestnictwa w kartelu najpóźniej w momencie złożenia wniosku do UOKiK w ramach programu leniency,

● nie był inicjatorem porozumienia ani też nie nakłania innych do uczestnictwa (dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o całkowite zwolnienie z kary),

● będzie współpracował z prezesem UOKiK w toku postępowania.

Na całkowite zwolnienie z kary pieniężnej może liczyć przedsiębiorca, który jako pierwszy złoży wniosek do UOKiK i spełni ww. przesłanki.

Każdy kolejny uczestnik zmowy, który złoży wniosek leniency i spełni określone w ustawie przesłanki, może liczyć na redukcję kary w następującej wysokości:

● drugi wnioskodawca – nie więcej niż o 50 proc.,

● trzeci wnioskodawca – nie więcej niż o 30 proc.,

● pozostali wnioskodawcy – nie więcej niż o 20 proc.

Aby skorzystać z programu łagodzenia kar, należy złożyć do UOKiK formalny wniosek.

Można to zrobić:

● osobiście w siedzibie UOKiK w Warszawie, przy pl. Powstańców Warszawy 1,

● pocztą na adres:

Departament Ochrony Konkurencji UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Składając wniosek drogą pocztową, przedsiębiorca powinien umieścić go w dwóch zaklejonych kopertach, nie podając na żadnej z nich informacji o nadawcy. Na pierwszej wewnętrznej kopercie powinien być umieszczony napis „wniosek”. Na drugiej zewnętrznej – wyłącznie adres urzędu.

faksem – 022 826 10 33,

e-mailem – leniency@uokik.gov.pl,

● ustnie pracownikowi UOKiK do protokołu. W tym celu najlepiej umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu. Można to zrobić telefonicznie (022 55 60 555) albo mailowo (leniency@uokik.gov.pl).

Jeżeli wniosek zostanie złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem, koniecznie należy w ciągu 3 dni dostarczyć do urzędu oryginał dokumentu (wówczas za datę wpływu zostanie uznana data otrzymania przez urząd e-maila lub faksu).