Obcokrajowcy pracujący w filiach zagranicznych firm szybciej otrzymają pozwolenie na tymczasowe zamieszkanie na Ukrainie - mówi Maksym Ferenc, koordynator Ukrainian Desk w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.
Od 25 grudnia na Ukrainie będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące pobytu cudzoziemców. Czy zmiany będą korzystne dla Polaków?
Jak najbardziej. Wchodząca w życie ustawa o statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa zawiera rozwiązania, które przede wszystkim ułatwiają dłuższy pobyt obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej prowadzącym biznes lub pracującym na Ukrainie.
Czego będą dotyczyły zmiany?
Do tej pory kwestia łączenia rodzin cudzoziemców zatrudnionych na Ukrainie lub prowadzących tam działalność gospodarczą nie była jednoznacznie uregulowana w ukraińskim prawie migracyjnym. Dopiero nowa ustawa definiuje takie pojęcia jak „łączenie się rodziny” oraz „członkowie rodziny cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa” , a także określa procedurę uzyskania pozwolenia na zamieszkanie przez członków rodziny. Pozwolenie na tymczasowe zamieszkanie szybciej otrzymają także inne grupy cudzoziemców, m.in. obcokrajowcy pracujący w filiach zagranicznych firm oraz banków, uczestniczący w projektach pomocy technicznej dla Ukrainy, zagraniczni dziennikarze czy studenci. Tak jak dotychczas pozwolenia na tymczasowe zamieszkanie będą wydawane także cudzoziemcom, którzy otrzymali zezwolenie na pracę na Ukrainie.
Jakie dokumenty będzie musiał przedstawić Polak prowadzący firmę, aby jego rodzina dostała pozwolenie na pobyt tymczasowy?
Wykaz dokumentów składanych w celu otrzymania pozwolenia na zamieszkanie jest inny dla każdej kategorii cudzoziemców. Wspólnymi elementami są list-zaproszenie (w niektórych wypadkach poświadczony przez odpowiedni organ władzy państwowej) oraz polisa ubezpieczenia medycznego. Członek rodziny polskiego przedsiębiorcy, który chce uzyskać pozwolenie na pobyt tymczasowy na Ukrainie, będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek, a także przedłożyć polisę oraz dokument potwierdzający, że zgodnie z prawem kraju pochodzenia jest członkiem rodziny cudzoziemca. W przypadku małżonka wystarczy świadectwo o zawarciu związku małżeńskiego, a dziecka – świadectwo urodzenia etc.
Ustawa zawiera także wykaz powodów do odmowy wydania wizy bądź zakazu wjazdu cudzoziemca na terytorium Ukrainy oraz powody i tryb skrócenia okresu przebywania i wydalenia cudzoziemca z terytorium tego kraju. Takim powodem może być m.in. niewykonanie orzeczenia sądu lub organu administracji bądź też niespełnienie zobowiązań wobec osób fizycznych lub prawnych w czasie poprzedniego pobytu na Ukrainie.
Czy zmieni się sytuacja Polaków, którzy przybywają na Ukrainę na wakacje lub w innym celu, który nie wiąże się z dłuższym pobytem?
W tym zakresie nie będzie większych zmian. Zgodnie z nową ustawą cudzoziemcy mogą wjeżdżać na terytorium Ukrainy, przebywać tam lub przejeżdżać przez nie tranzytem, jeżeli będą w stanie udowodnić, że mają dostateczne środki finansowe lub mogą takie uzyskać na Ukrainie. Takim potwierdzeniem może być gotówka, dokument bankowy lub list gwarancyjny od strony zapraszającej. Karta płatnicza natomiast nie będzie wystarczającym dowodem bez wypisu z konta potwierdzającego posiadanie niezbędnych środków.