Sąd Najwyższy, orzekając w składzie siedmiu sędziów, podjął wczoraj uchwałę, że gmina musi wypłacić właścicielowi lokalu odszkodowanie za to, że nie zapewniła osobie eksmitowanej pomieszczenia tymczasowego.
SN przyznał 7792 zł z tytułu nieuiszczonego czynszu za okres roku, który upłynął od orzeczenia wyroku do wykonania go.
Do tej pory odszkodowanie od gminy na rzecz właściciela lokalu sądy przyznawały tylko wówczas, gdy eksmitowany miał prawo do lokalu socjalnego, a gmina go nie dostarczyła. Gdy chodziło o niedostarczenie na żądanie komornika pomieszczenia tymczasowego, gminy odmawiały wypłaty odszkodowania.
W rozpatrywanej przez sąd sprawie niedostarczenie przez gminę pomieszczenia tymczasowego doprowadziło do tego, że mimo uprawomocnienia się wyroku o eksmisję lokator, który nie płacił czynszu i demolował mieszkanie, nadal z niego korzystał w sposób bezumowny. W związku z tym właściciel, czyli spółdzielnia, ponosił straty.
Komornik odmówił wykonania eksmisji na bruk. Powoływał się przy tym na to, że sąd nie przyznał lokatorowi prawa do lokalu socjalnego, a gmina mimo jego żądania nie dostarczyła pomieszczenia tymczasowego.
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął wątpliwości wyrażone przez trzyosobowy skład SN w skierowanym do niego pytaniu prawnym. Uznał, że niewskazanie pomieszczenia tymczasowego przez gminę powoduje jej odpowiedzialność na podstawie art. 417 kodeksu cywilnego, czyli za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie albo zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez jednostkę samorządu terytorialnego
Uchwała jest korzystna przede wszystkim dla właścicieli mieszkań. Dziś często nie są oni w stanie doprowadzić do opróżnienia lokalu mimo wyroków sądów nakazujących eksmisję uciążliwych lokatorów.
– Teraz posypią się pozwy o odszkodowania. Właściciele będą mogli domagać się odszkodowań za trzy lata wstecz za okres zajmowania mieszkania tylko z tego powodu, że gmina nie dostarczyła pomieszczenia tymczasowego. Samorządy znajdą się w niekorzystnej sytuacji, bo będą zmuszone wypłacać pieniądze – komentuje Lech Obara, radca prawny z Kancelarii Obara i Współpracownicy.
Jednak już wkrótce samorządy odczują ulgę, bo 16 listopada weszły w życie znowelizowane przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Przewidują one możliwość usunięcia dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsce noclegowe. Komornik może to zrobić po sześciu miesiącach bezskutecznego oczekiwania na dostarczenie przez gminę pomieszczenia tymczasowego. Poszkodowani właściciele będą więc mogli domagać się odszkodowań za sześć miesięcy, a nie za trzy lata.
Uchwała Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów w składzie siedmiu sędziów z 13 grudnia 2011 r., sygn. akt III CZP 48/11.