Od 2 grudnia obowiązują przepisy wykonawcze określające minimalne sumy gwarancyjne i ubezpieczeniowe dla biur usług płatniczych. Przewidują one, że dolna granica gwarancji lub ubezpieczenia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy wynosi 1,2 proc. całkowitej rocznej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych. W każdym przypadku nie może ona być jednak mniejsza niż równowartość 18 tys. euro.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania transakcji płatniczych. Z kolei działające już biura muszą zawrzeć umowy w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o usługach płatniczych, czyli 25 stycznia 2012 r.

– Takie rozwiązania wzmacniają bezpieczeństwo osób korzystających z oferty biur usług płatniczych. Do niedawna byliśmy świadkami bankructw czy niewypłacalności takich podmiotów. Wskutek tego wiele osób traciło wpłacone pieniądze – ocenia Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Ustawa o usługach płatniczych przewiduje, że biuro usług płatniczych ma bezwzględny obowiązek ochrony środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników w celu wykonania transakcji płatniczych. Może zrobić to, według swojego uznania, przez zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Zamiast tego może też zawrzeć umowę ubezpieczenia. Taka umowa powinna przewidywać wypłatę przez gwaranta (np. bank) lub zakład ubezpieczeń pieniędzy w sytuacji, gdy nie będzie w stanie zrobić tego biuro usług płatniczych. Biura usług płatniczych będą rozliczane z wykonania obowiązku zawarcia umów przez Komisję Nadzoru Finansowego. Muszą one złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego zawarcie pierwszej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo pierwszej umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku zwłoki KNF może nałożyć na biuro usług płatniczych karę pieniężną do 500 zł za każdy dzień opóźnienia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 22 listopada 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji (Dz.U. z 2011 r. nr 261, poz. 1558).