Termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe stosuje się do roszczeń o odsetki za opóźnienie także wtedy, gdy roszczenie ogólne ulega przedawnieniu według odrębnych reguł.
Firma P.W. „T.” świadczyła usługi transportowe na rzecz firmy prowadzonej przez G.N. Za wykonaną usługę wystawiała fakturę VAT z określonym terminem zapłaty. G.N wprawdzie dokonywał spłaty należności głównych wynikających z faktur, jednak dopiero po upływie wskazanych terminów. W związku z tym firma P.W. „T.” wystawiła mu notę na kwotę 116 317,39 zł, wzywającą do uregulowania odsetek za zwłokę, a następnie zawarła umowę cesji tych wierzytelności na rzecz spółki akcyjnej w Ch.

Nakaz zapłaty

Spółka ta wniosła do sądu pozew skierowany przeciwko G.N., w którym domagała się zasądzenia na swoją rzecz w postępowaniu upominawczym kwoty 116 317,39 zł tytułem odsetek za opóźnienie w zapłacie za usługi transportowe. W czerwcu 2010 r. wydany został nakaz zapłaty, od którego pozwany wniósł sprzeciw, podnosząc, że roszczenie powódki się przedawniło, upłynął bowiem termin jednego roku, od kiedy stało się ono wymagalne. Jego zdania nie podzielił jednak sąd okręgowy, który uwzględnił powództwo w całości.
Sąd pierwszej instancji podkreślił, że wprawdzie zgodnie z art. 77 ustawy prawo przewozowe roszczenia dochodzone z tej ustawy przedawniają się z upływem roku, jednakże odsetki za opóźnienie stanowią roszczenie uboczne i stosuje się do nich terminy przedawnienia określone w kodeksie cywilnym. Zgodnie zaś z art. 118 k.c. termin przedawnienia roszczeń, jeśli przepis szczególny nie mówi inaczej, wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Sąd okręgowy podniósł również, że roszczenie odsetkowe z chwilą wygaśnięcia roszczenia głównego (w wyniku dokonania zapłaty) traci swój akcesoryjny charakter i staje się niezależnym roszczeniem, które podlega trzyletniemu terminowi przedawnienia.

Bezzasadna apelacja

Pozwany zaskarżył wyrok. Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał apelację za bezzasadną. Skład orzekający przytoczył uchwałę Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2005 r. (sygn. akt III CZP 42/04) i wyraził pogląd, że ustanowiony w art. 118 k.c. termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe stosuje się do roszczeń o odsetki za opóźnienie także wtedy, gdy roszczenie ogólne ulega przedawnieniu według odrębnych reguł.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydział Cywilny, sygn. akt V ACa 130/11.