Wytwarzanie biogazu rolniczego lub produkowanie z niego energii elektrycznej jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jakie obowiązki informacyjne obciążają producentów biogazu rolniczego?
Działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z niego wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. Organem prowadzącym rejestr jest prezes Agencji Rynku Rolnego. Zgodnie z art. 9r. ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą, o której wyżej mowa, jest zobowiązane do wykorzystywania surowców wskazanych w definicji ustawowej biogazu rolniczego. Chodzi w tym przypadku o surowce rolnicze, produkty uboczne rolnictwa, płynne lub stałe odchody zwierzęce, produkty uboczne lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego lub biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej.
Niezależnie od powyższego obowiązku, producent biogazu ma obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej ilości i rodzajów surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Ponadto ma on obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej ilości wytworzonego biogazu rolniczego, z wyszczególnieniem ilości biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej, wykorzystanego do wytworzenia energii elektrycznej w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym lub wykorzystanego w inny sposób. Istnieje również obowiązek dokumentowania ilości ciepła i energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym.
Wszystkie wymienione powyżej informacje przedsiębiorca powinien również co kwartał przekazywać prezesowi Agencji Rynku Rolnego, według wzoru opracowanego i udostępnionego przez tę agencję. Warto podkreślić, że niedopełnienie tego obowiązku skutkować może wymierzeniem przedsiębiorcy kary pieniężnej przez prezesa Agencji Rynku Rolnego.