Statut lub umowa spółki może przyznać uprawnienie wyboru audytora nie tylko walnemu zgromadzeniu, ale również innemu organowi, np. radzie nadzorczej. Jakich zasad należy przestrzegać przy wyborze biegłego rewidenta i zawieraniu z nim umowy?
Wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółki dokonuje organ zatwierdzający jej sprawozdanie finansowe. W przypadku spółki akcyjnej jest to walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaś w przypadku spółki z o.o. – jej zgromadzenie wspólników. Zgodnie z ustawą, statut lub umowa spółki może przyznać uprawnienie wyboru audytora innemu organowi (np. radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej). W żadnym jednak przypadku uprawnienie takie nie może zostać przyznane zarządowi. W takim przypadku zachodziłby bowiem oczywisty konflikt interesów, gdyż zarząd wybierałby rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego przygotowanego przez zarząd, co stawiałoby pod znakiem zapytania bezstronność i rzetelność badania tak wybranego rewidenta. Warto zauważyć, że badanie sprawozdania finansowego dokonane z naruszeniem omawianych przepisów ustawy jest nieważne.
Zarząd jest jedynie uprawniony do zawarcia umowy z biegłym rewidentem wybranym przez odpowiednio uprawniony organ spółki. Zarząd jest także uprawniony do rozwiązania umowy zawartej z biegłym rewidentem. Przepisy ograniczają jednak dowolność decyzji zarządu w tej sprawie. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, umowa może zostać rozwiązana tylko w przypadku zaistnienia tzw. uzasadnionej przyczyny. Ewentualne różnice poglądów pomiędzy zarządem a biegłym rewidentem w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby statut spółki lub jej umowa uzależniała możliwość rozwiązania umowy z biegłym rewidentem od uzyskania przez zarząd uprzedniej zgody walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej. Rozwiązanie takie pozwoli na dodatkowe zabezpieczenie interesów spółki przed próbami zarządu pozbycia się niewygodnego dla niego rewidenta.