Inicjatywy ustawodawcze złożone przez obywateli w poprzedniej kadencji Sejmu nie wylądują w koszu. Będą natomiast musiały ponownie trafić na biurka posłów i znowu zostać skierowane do pierwszego czytania.
Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
ikona lupy />
Obywatelskie projekty ustaw / DGP
Przygotowany przez NSZZ „Solidarność” projekt przewiduje, że jeśli roczny wzrost PKB przekroczyłby 3 lub 4 proc., szybciej rosłoby minimalne wynagrodzenie. Chodzi o to, by w jak najkrótszym czasie wyniosło ono połowę przeciętnej płacy (obecnie to 40–41 proc.). Jeżeli wzrost PKB nie będzie tak duży, pensja minimalna byłaby ustalana na obecnych zasadach.
Projekt trafił do Sejmu w lipcu. Posłowie rozpoczęli nad nim prace we wrześniu i skierowali go do komisji polityki społecznej i rodziny.
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Projekt przygotowany przez rodziców ze stowarzyszenia Ratujmy Maluchy zakłada ustalenie obowiązku szkolnego dla dzieci od 7. roku życia, przywrócenie nadzoru kuratorów nad organami prowadzącymi szkoły, odstąpienie od likwidacji i przekazywania szkół osobom prywatnym i organizacjom. Przewiduje też objęcie edukacji przedszkolnej subwencją oświatową.
Projekt wpłynął do Sejmu w lipcu. Odbyło się jego drugie czytanie w komisji edukacji, nauki i młodzieży oraz komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Projekt firmowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego zakłada, że dzieci powinny mieć zagwarantowaną naukę w przedszkolu od drugiego roku życia.
Projekt wpłynął do Sejmu 11 sierpnia 2010 r. Jest po pierwszym czytaniu w komisji edukacji, nauki i młodzieży oraz komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.
Obywatelski projekt ustawy repatriacyjnej
Inicjatorem projektu był nieżyjący już marszałek Sejmu Maciej Płażyński. Jego celem było przyspieszenie akcji repatriacyjnej osób polskiego pochodzenia. Chodzi o ponad tysiąc rodzin zesłanych lub deportowanych przez Związek Radziecki. Obowiązek zapewnienia im mieszkania przynajmniej na 24 miesiące miałoby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się w grudniu 2010 roku. Potem trafił on do prac w komisjach sejmowych.
Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody
Przygotowany przez naukowców i organizacje pozarządowe projekt ma na celu odebranie samorządom prawa blokowania decyzji związanych z tworzeniem i zmianą granic parków narodowych. Autorzy chcą, aby były one jedynie opiniowane przez gminy, a nie – jak obecnie – poddawane procedurze uzgodnieniowej.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się w styczniu. Potem trafił on do prac w komisjach sejmowych.
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Wniesiony przez komitet inicjatywy ustawodawczej projekt zakłada zmniejszenie wysokości wpłat janosikowego o około 20 proc. oraz ustalenie motywacyjnego sposobu rozdzielania środków (np. w drodze konkursu).
Projekt wpłynął 9 sierpnia, a 29 sierpnia został skierowany do pierwszego czytania.
Obywatelski projekt nowej ustawy o ochronie zwierząt
Projekt będący efektem prac Koalicji dla Zwierząt zawiera rozwiązania chroniące czworonogi przed bezdomnością i zapewniające im godne traktowanie. Zajmowałaby się tym Krajowa Inspekcja ds. Zwierząt, która nadzorowałaby schroniska i kontrolowała hodowle zwierząt. Regulacja przewiduje też zakaz trzymania zwierząt dzikich w cyrkach i ograniczenie czasu ich transportu do 12 godzin. Zakłada także zwiększenie do kilkudziesięciu tysięcy złotych kar orzekanych w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami oraz wprowadzenie dla takich osób zakazu posiadania zwierząt.
Projekt wpłynął w lipcu. 15 września został pierwszy raz odczytany w komisji rolnictwa i rozwoju wsi oraz komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Projekt opracowany przez komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Razem zakłada wprowadzenie kwotowego odliczenia (w pierwotnej wersji do 12 tys. zł rocznie) od dochodu wpłat na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne.
Projekt wpłynął 31 grudnia 2008 r. Po pierwszym czytaniu 1 lipca 2009 r. został skierowany do komisji finansów publicznych i komisji polityki społecznej i rodziny. Niektóre z postulatów zostały zawarte w nowelizacji ustawy o OFE. W części dotyczącej odliczenia kwotowego projekt będzie przedmiotem dalszych prac.