Przepisy dają prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki prawo karania przedsiębiorców, którzy nie wypełniają obowiązków. Jakie są zasady wymierzania kar pieniężnych? Czy przewidziano też możliwość nakładania kar na kierownika przedsiębiorstwa?
Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne prezes Urzędu Regulacji Energetyki wymierza kary pieniężne za niedopełnienie obowiązków wynikających z tego aktu prawnego. Ponadto kompetencje w zakresie wymierzania kar pieniężnych za niedopełnienie niektórych obowiązków dotyczących działalności biogazowni posiada prezes Agencji Rynku Rolnego. Kara pieniężna nakładana jest w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu antymonopolowego. Wysokość kary ustalana jest indywidualnie przez prezesa URE według szczegółowych zasad określonych w art. 56 ustawy – Prawo energetyczne, przy czym wyróżnia się kary pieniężne w wysokości stałej oraz kary pieniężne w wysokości zmiennej. Ustalając wysokość kary pieniężnej, prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości finansowe. Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 15 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, to jej wysokość nie może przekroczyć 15 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Kara pieniężna jest płatna na konto właściwego urzędu skarbowego, przy czym wpływy z niektórych kar (wskazanych przepisami prawa energetycznego) stanowią przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co istotne, niezależnie od kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorstwo energetyczne, prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa. Kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia kierownika przedsiębiorstwa.