Stanowczy sprzeciw wobec inicjatyw ustawodawczych skrócenia okresu trwania aplikacji oraz umożliwienia absolwentom wydziałów prawa szkół wyższych wykonywania czynności pełnomocnika w postępowaniach przed sądami powszechnymi w absolutnej większości spraw cywilnych wyraziło w swojej uchwale Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.

Zdaniem członków palestry „skrócenie aplikacji adwokackiej do dwóch lat oznaczałoby skrócenie programu szkolenia zawodowego, co nie służyłoby możliwości należytego przygotowania aplikanta do wykonywania zawodu adwokata”.

Adwokatom ze świętokrzyskiego nie podoba się również pomysł umożliwienia absolwentom wydziałów prawa szkół wyższych wykonywania czynności pełnomocnika przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych. Jak napisano w uchwale Zgromadzenia „upoważnienie wszystkich absolwentów wyższych uczelni prawniczych do reprezentacji przed niektórymi sądami, bez jakiejkolwiek weryfikacji ich wiedzy i doświadczenia zawodowego, godzi w bezpieczeństwo prawne obywateli i jest społecznie szkodliwe”. Ponadto zdaniem adwokatów „rozszerzenie uprawnienia do wykonywania czynności zastępstwa procesowego na osoby bez należytego przygotowania zawodowego oraz działające poza wymogami deontologicznymi godziłoby również w interes wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwo obrotu prawnego”. Jak podkreślają „w demokratycznym państwie wolna i samorządna adwokatura zawsze stanowi ważną instytucję systemu ochrony praw i wolności obywatelskich”.

W swojej uchwale prawnicy ze Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej skrytykowali również inicjatywę utworzenia uprzywilejowanej grupy prawników mogących wnosić skargi kasacyjne i kasacje oraz występować przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jak wskazują świętokrzyscy adwokaci realizacja tej inicjatywy doprowadziłaby do utworzenia korpusu prawników kasacyjnych. Ich zdaniem konsekwencją takiego rozwiązania stałoby się utrudnienie obywatelom dostępu do pomocy prawnej i poważne ograniczenie możliwości dochodzenia swoich praw przed najwyższymi instancjami sądowymi.

Adwokaci ze świętokrzyskiego są przekonani, że właściwą drogą do podnoszenia poziomu skarg kasacyjnych i kasacji są szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego, z zakresu postępowania kasacyjnego, organizowane również z udziałem Sędziów SN i NSA.