Rada gminy nie może wskazywać nowych przesłanek pozwalających usypiać bezdomne zwierzęta.
Wojewoda mazowiecki uchylił uchwałę rady gminy w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy i zapewniania im dalszej opieki. Radni postanowili, że bezdomne zwierzęta mogą być usypiane przez weterynarza w przypadku miotów ślepych i zwierząt chorych, cierpiących, nierokujących nadziei na wyleczenie. Zdaniem organu nadzoru uchwała została podjęta z naruszeniem art. 11 ust. 3 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Zgodnie z tymi przepisami rada gminy może w formie uchwały określić zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz decydować o dalszym postępowaniu z nimi.
Prawo nie upoważnia jednak zdaniem wojewody rady gminy do precyzowania w uchwale nowego katalogu przypadków, kiedy zwierzęta mogą być usypiane. Przypadki oraz przesłanki, kiedy dopuszczalne jest usypianie wyłapanych zwierząt, zostały enumeratywnie wymienione w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt. Zatem przepis zamieszczony w uchwale narusza w sposób istotny prawo.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego, 4131.144.2011.