Na miejsce, gdzie znaleziono niewypał, przyjedzie policja, wojsko lub straż pożarna. Służby te zajmą się zabezpieczaniem terenu i unieszkodliwieniem niebezpiecznego znaleziska.

Takie założenia znalazły się w projekcie rozporządzenia w sprawie oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych. Jego autorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z propozycjami jednostka policji, która przyjmie zgłoszenie o znalezieniu materiałów wybuchowych, niezwłocznie będzie musiała powiadomić o tym wojsko lub straż pożarną. Żołnierze mają się zająć niebezpiecznymi znaleziskami pochodzenia wojskowego, a strażacy materiałami zawierającymi groźne substancje chemiczne.

Zadania dla policji

Funkcjonariusze policji natychmiast będą musieli zabezpieczyć teren, na którym zostały znalezione niewybuchy, oznakować go, pilnować, by nie wtargnął na niego żaden człowiek lub zwierzę oraz ocenić stopień zagrożenia. W razie potrzeby będą oni mogli także zarządzić ewakuację osób.

Materiały wybuchowe będą mogły być niszczone tylko w specjalnie przygotowanych do tego miejscach. Zgodnie z projektem będzie ono musiało być m.in. obwałowane oraz znajdować się w odległości co najmniej 3 km od budynków mieszkalnych.

Jest to już drugi projekt rozporządzenia, który ma uregulować kwestię oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych. Pierwszy dotyczył nie tylko służb, ale także prywatnych firm saperskich, które zajmują się szukaniem niewypałów na obszarach przeznaczonych pod budowę bloków czy autostrad. Przepadł on jednak po protestach tych przedsiębiorców. Firmy alarmowały, że regulacje mówiące o wojsku czy policji nie mogą ich obejmować. Służby wykonują bowiem nieco inne zadania w zakresie oczyszczania terenu niż przedsiębiorcy. Prywatne firmy saperskie w przeciwieństwie do funkcjonariuszy nie interweniują, jeśli osoba, która znajdzie niewybuch w lesie zadzwoni do nich. Nie robią tego, ponieważ nie mają do tego prawa. Firmy te działają na podstawie umów z inwestorami, np. deweloperami, którzy zlecają im przeszukanie terenu pod budowę.

Postulat saperów

Znajdujący się w pierwotnej wersji przepis mówiący o tym, że przedsiębiorcy muszą zabezpieczyć teren z niewypałami w ciągu ośmiu godzin od chwili otrzymania zgłoszenia, firmy uznały za bezzasadny. Stowarzyszenie Cywilnych Saperów reprezentujące tych przedsiębiorców uważa, że ustawodawcy powinni stworzyć dla nich odrębne przepisy, które dotyczyłyby wyłącznie prywatnych saperów.

Podstawa prawna

Ustawa z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2001r. nr 67, poz. 679 z późn. zm.).