Uchwała rady gminy nie może obowiązywać z mocą wsteczną.
Rada gminy określiła wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolach publicznych. W par. 8 uchwały postanowiono, że wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r. (w tym przypadku z mocą wsteczną). Opisywany fragment został uznany przez organ nadzorczy za niezgodny z przepisami i unieważniony.
Zdaniem wojewody łódzkiego zapis ten był sprzeczny z art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 17, poz. 95), który wyraźnie stanowi, że akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Istnieje wprawdzie możliwość nadania mocy wstecznej obowiązywania aktowi normatywnemu, ale tylko wtedy gdy zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Ustalenie zaś opłat za pobyt w przedszkolu i nadanie im mocy wstecznej jest zdaniem wojewody niezgodne z tymi zasadami, gdyż o wszelkich opłatach (obciążeniach finansowych) obywatel powinien być poinformowany wcześniej.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego z 23 września 2011 r., PNK-I.4131.884.2011