Szef resortu spraw wewnętrznych przekroczył ustawowe upoważnienie, wskazując w rozporządzeniu, że kierowca, który uzbierał ponad 24 pkt, nie może zmniejszyć ich liczby, odbywając szkolenie w ośrodku ruchu drogowego.
Tak przynajmniej twierdzi Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. I występuje w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Zasady odliczania

Osobie wpisanej do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego po przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia policja zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów. Są one odejmowane według kolejności wpisu. Jednakże liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.
Ponadto szkolenie nie zmniejsza liczby punktów wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24. Zasady te zostały uregulowane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1998 z późn. zm.)

Brak uprawnień

Jednak zdaniem RPO minister, wydając ten akt, przekroczył upoważnienie ustawowe zawarte w prawie o ruchu drogowym. W przedmiotowym akcie minister wskazał kategorie kierowców, którym pomimo odbytego szkolenia nie zmniejsza się liczby punktów. I tak zgodnie z rozporządzeniem są to:
● kierowcy, którzy w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczyli liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
● kierowcy, którzy przekroczyli limit 24 punktów.
W przypadku drugiej kategorii – zdaniem RPO – minister nie mógł tego zrobić. Prawo o ruchu drogowym wskazuje bowiem, że minister spraw wewnętrznych wydaje rozporządzenie, w którym określa m.in. liczbę punktów odejmowanych z tytułu odbytego szkolenia. Nie ma jednak prawa na tej podstawie wskazywać, komu można te punkty odejmować, a komu nie.
Z art. 130 ust. 3 prawa o ruchu drogowym wynika jedynie, że kierowca wpisany do ewidencji może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Przepisy wskazują wyraźnie, że uprawnienie to nie dotyczy tylko kierowcy w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. W związku z tym – zdaniem RPO – omawiane rozporządzenie wprowadza nieznane ustawie wyłączenie podmiotowe.
6 pkt odliczane jest kierowcy za odbycie szkolenia w ośrodku ruchu drogowego