Mapa strefy płatnego parkowania powinna być wyraźna, tak żeby użytkownicy dróg publicznych mogli w sposób niebudzący wątpliwości stwierdzić, czy mają obowiązek uiścić opłatę za parkowanie.
Uchwała rady miasta w sprawie strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania została unieważniona przez wojewodę mazowieckiego.
Radni podjęli uchwałę na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Granice strefy
Przeprowadzając postępowanie nadzorcze, wojewoda stwierdził, że uchwała jest niezgodna z prawem. Jego zdaniem załącznik obejmujący mapę strefy płatnego parkowania w centrum miasta narusza wynikająca z konstytucji zasadę pewności i określoności prawa. Chodzi o to, że granice strefy płatnego parkowania zostały oznaczone w sposób niewyraźny, uniemożliwiający ich odtworzenie przez kierowców parkujących pojazdy. Organ nadzoru zaznaczył, że adresat aktu administracyjnego musi mieć możliwość podejmowania decyzji o swoim postępowaniu w oparciu o pełną znajomość konsekwencji prawnych, jakie jego działania mogą za sobą pociągnąć. Przesłanki te muszą w sposób jednoznaczny wynikać z przepisów prawa, w tym także aktów prawa miejscowego. Natomiast znajdująca się w załączniku do uchwały mapa strefy płatnego parkowania była zdaniem wojewody na tyle niewyraźna, że użytkownicy dróg publicznych nie mogliby w sposób niebudzący wątpliwości stwierdzić, czy obowiązani są do wnoszenia opłat za parkowanie.
Wysokość stawek
Poza tym zadaniem wojewody również załącznik określający wysokość stawek opłaty za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania w centrum miasta narusza art. 13b ust. 5 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z treścią tego przepisu przy ustaleniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny parkowania. Przy czym progresja nie może przekraczać powiększenia stawki o 20 proc. za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę parkowania. Natomiast stawka opłaty za czwartą i kolejne godziny nie może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę parkowania. W konsekwencji, jak zaznaczył wojewoda, niedopuszczalne jest ustalenie opłat za drugą godzinę parkowania w wysokości 200 proc. opłaty za pierwszą godzinę, za trzecią w wysokości 150 proc. opłaty za drogą, a za czwartą i następne 300 proc. opłaty za pierwszą.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego, sygn. akt I.4131.104.11.