Czytelniczka mieszka w Łodzi. Chce odzyskać 1 tys. zł, które pożyczyła sąsiadce. Czy może wnieść sprawę przez internet do e-sądu, który ma siedzibę w Lublinie?

Tak. E-sąd w Lublinie rozpoznaje sprawy osób zamieszkałych w całej Polsce. Nie ma więc żadnych ograniczeń co do jego właściwości miejscowej. Jest on właściwy również bez względu na wartość przedmiotu sporu, jaki toczy się między stronami. Dlatego czytelniczka może wnieść sprawę do rozpoznania przez e-sąd w postępowaniu upominawczym bez względu na to, jaką kwotę pożyczyła sąsiadce.

Aktywne konto

Aby uzyskać nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, trzeba dopełnić wszystkich czynności przez internet. Pozew może złożyć powód albo inna osoba, która działa w jego imieniu, np. adwokat, radca prawny, przedstawiciel ustawowy, który ma w systemie teleinformatycznym e-sądu aktywne konto użytkownika oraz ma uprawnienia do opatrzenia pozwu podpisem elektronicznym.

Dokładna procedura zakładania konta opisana jest na stronie internetowej e-sądu www.e-sąd.gov.pl. Aby je założyć, należy podać imię, nazwisko, numer PESEL (jeżeli zakładający konto go ma), numer dokumentu tożsamości oraz miejsce urodzenia, adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji. Trzeba też wskazać nazwę użytkownika oraz hasło do konta, którymi będzie posługiwał się wnioskodawca.

Użytkownik uzyska dostęp do konta dopiero wówczas, gdy dokona uwierzytelnienia. Może to zrobić, posługując się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podając nazwę użytkownika.

Do pozwu składanego w ramach elektronicznego postępowania upominawczego powód nie musi dołączać żadnych dowodów na potwierdzenie swoich roszczeń, nawet sporządzonych w formie elektronicznej. Wystarczy, że je wskaże w pozwie.

Pozew trzeba opłacić i wnosi się go razem z opłatą sądową. Wyjątkiem są przypadki, w których powód zwolniony jest od kosztów z mocy prawa. Nieopłacony pozew nie wywołuje skutków prawnych. Opłatę uiszcza się w formie bezgotówkowej.