Jakie podmioty są uprawnione do wołania lub żądania zwołania zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
Wspólnicy spółki z o.o. mogą odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników, które zwoływane jest przynajmniej raz do roku, a także nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zwoływane co do zasady według potrzeby. Zwyczajne zgromadzenie wspólników, stosownie do art. 101 kodeksu spółek handlowych, powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych lub umowie spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane.
Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd spółki. Może to również zrobić stosownie do art. 235 par. 2 kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, jeżeli zarząd nie zwoła zwyczajnego zgromadzenia w wymaganym terminie lub w sytuacji wskazanej umowie spółki. Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna może również zwołać nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, jeżeli uznają to za wskazane, a zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę lub komisję.
Uprawnienie do żądania zwołania zgromadzenia ustawa przyznaje wspólnikowi lub wspólnikom reprezentującym co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, którzy mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie składa się na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników.
Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników wspólnika lub wspólników występujących z tym żądaniem.