Postulat zmiany

Reasumując, kontrowersyjne i sprzeczne z istotą postępowania upadłościowego przepisy powinny zostać jak najszybciej zmienione, zanim niewypłacalnych syndyków-przedsiębiorców i zarazem funkcjonariuszy publicznych sądy zaczną stawiać w stan upadłości. W majestacie prawa nie można bowiem dopuścić do sytuacji, aby upadał syndyk masy upadłości i z kolei likwidacją jego majątku zajmował się następny syndyk. Gdyby do takiej sytuacji doszło, a wykluczyć istnienia niewypłacalnych syndyków i orzekania wobec nich upadłości nie można, kompromitacja szeroko pojmowanego wymiaru sprawiedliwości (w tym stanowionego prawa) byłaby niewyobrażalna.

Aby takiej sytuacji uniknąć, należy tylko uchylić ust. 4 art. 157 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze i przywrócić w ten sposób stan prawny obowiązujący przed jej wejściem w życie. Wraz z uchyleniem tego przepisu nieaktualne stałyby się także oparte na nim przepisy pozostałych ustaw, obciążające syndyków składkami i podatkami tak jak przedsiębiorców. Powrót do stanu poprzedniego oznaczałby zatem, iż przychody osiągane przez syndyka traktowane byłyby jako przychody osiągane z działalności wykonywanej osobiście, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Ważne!

Niewypłacalny syndyk nie może skorzystać z upadłości konsumenckiej, która przewidziana jest tylko dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Adam L. Kalus, syndyk