Jakub P. prowadził pub, w którym sprzedawał alkohol. Z powodu niedopatrzenia zapomniał o opłacie za koncesję, którą powinien wnieść do 31 maja. Wpłaty dokonał 1 czerwca. Ten jeden dzień zwłoki spowodował jednak to, że jego zezwolenie wygasło. W gminie poinformowano go, że o nową koncesję może ubiegać się dopiero po sześciu miesiącach. Ta pomyłka spowodowała, że obroty w jego firmie radykalnie spadły i został zmuszony do zamknięcia lokalu.

Artykuł 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że gminy od osób sprzedających alkohol pobierają opłaty koncesyjne. Opłata taka jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorca, który nie dopełni ciążącego na nim obowiązku i spóźni się z wpłatą choćby o jeden dzień (decyduje data na przelewie), automatycznie traci zezwolenie. O nową koncesję wystąpić może nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu starego pozwolenia. Podobne konsekwencje czekają przedsiębiorcę, który wpłaci za niską kwotę.

Przepisy te są ściśle przestrzegane. Osoby, które nie zgadzają się z rozstrzygnięciem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wygaśnięciu zezwolenia, mogą odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. SKO jednak od lat orzeka jednolicie – nieznajomość przepisów szkodzi, a przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie uzależniają wygaśnięcia zezwolenia od tego, czy opóźnienie w zapłacie było zawinione, czy też nie.

Przepisy nie przewidują żadnych odstępstw, i to nawet w sytuacji gdy ostateczny termin przypada w dzień wolny od pracy. Spory w tej sprawie rozstrzygnął NSA (sygn. akt II GSK 14/10), który zdecydowanie podkreślił, że przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości określające terminy na wniesie- nie opłat za korzystanie z koncesji przewidują bezwarunkową sankcję, jaką jest stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia w przypadku ich niedotrzymania. Terminy płatności wspomnianych opłat zostały określone przez ustawodawcę w sposób ścisły i jednoznaczny, bo poprzez kalendarzowe oznaczenie daty ich upływu.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.).