Odsetki płatne są co roku z dołu. Gdy termin płatności jest krótszy, to uiszcza się je jednocześnie z zapłatą tej sumy. W umowie strony mogą jednak określić inne zasady płacenia odsetek.

Przy dzieleniu odziedziczonego majątku czytelniczka zawarła umowę z innym spadkobiercą, że zapłaci mu określoną kwotę wraz z odsetkami. Czy w razie zwłoki mogą być pobierane dodatkowe odsetki od odsetek?

– Płacenie odsetek od zadłużenia pieniężnego zależy od woli stron. Należą się one tylko wtedy, gdy wynika to z zawartej między nimi umowy, a taką umowę zawarła czytelniczka z innym spadkobiercą – wyjaśnia adwokat Michał Kosiński z Kancelarii Kosiński i Wspólnicy.

Odsetki mogą być pobierane również wówczas, gdy wynika to z ustawy, orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.

Wysokość określa umowa

Strony powinny w umowie określić wysokość odsetek. Gdy tego nie zrobiły, to wówczas należą się odsetki ustawowe. Jednakże maksymalna wysokość odsetek określona w umowie nie może być wyższa niż czterokrotna wysokość stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Tyle wynoszą odsetki maksymalne, więc gdy strony określą w umowie wyższe, to wówczas zobowiązany do płacenia uiszcza tylko odsetki maksymalne. Strony nie mogą nawet dokonać wyboru prawa obcego tylko po to, aby należały się odsetki wyższe.

Zwłoka dłużnika

Dłużnik popada w opóźnienie, gdy nie spełnia świadczenia pieniężnego w tym terminie, w którym stało się wymagalne, albo gdy kwestionuje istnienie lub wysokość świadczenia. Chodzi tu o przypadki, w których wierzyciel nie wyraził zgody na zmianę terminu płatności.

Gdy strony wcześniej nie określiły stopy odsetek za opóźnienie, to wówczas należą się ustawowe. Zdarza się jednak, że wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż ustawowa. Wtedy wierzyciel ma prawo domagać się odsetek według tej stopy.

Natomiast od zaległych odsetek wierzyciel ma prawo domagać się wypłaty odsetek za opóźnienie dopiero wówczas, gdy wytoczy o nie powództwo albo gdy już po powstaniu zaległości strony zgodziły się, że zaległe odsetki będą doliczone do dłużnej sumy.

Podstawa prawna

Art. 481 i 482 oraz 359 i 360 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).