Niepełnosprawny wyborca otrzyma specjalny pakiet wyborczy, który pozwoli mu korespondencyjnie wziąć udział w głosowaniach.

Pakiet wyborczy powinien składać się z koperty zwrotnej, kart do głosowania z dodatkową kopertą oraz instrukcji. Dołączyć do niego należy także nakładkę na karty do głosowania w alfabecie Braille'a, jeżeli niewidomy jej zażądał. Niezbędny komplet dokumentów zawiera też oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Taki zestaw powinien dotrzeć do zainteresowanego nie później niż 7 dni przed wyborami. Doręczy go upoważniony pracownik urzędu gminy albo Poczta Polska listem poleconym.

Jaka przesyłka

Koperty – identyczne dla wszystkich głosujących korespondencyjnie w jednej gminie – muszą być na tyle duże, żeby zmieściły się w nich bez konieczności składania niezbędne przy głosowaniach dokumenty. Będzie na tych kopertach, oprócz adresu wyborcy, widniało oznaczenie „Przesyłka wyborcza” i gminna pieczęć. Na kopercie zwrotnej, która w miarę możliwości powinna być biała, zostanie umieszczony adres obwodowej komisji wyborczej i taki sam napis mówiący, że jest to przesyłka wyborcza.

Druk oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu przygotuje urząd gminy. Musi się na nim znaleźć imię, nazwisko i PESEL wyborcy oraz określenie rodzaju wyborów (np. do Sejmu i Senatu), ich data i nazwa miejscowości, w której wyborca sporządza oświadczenie. Musi również być miejsce na jego własnoręczny podpis. Instrukcja do głosowania musi mieć format A-4 i powinna być zapisana co najmniej 14-punktową czcionką. I jeśli głosujący korespondencyjnie wystąpił o przesłanie nakładki na karty do głosowania w alfabecie Braille'a, to musi dostać – prócz instrukcji podstawowej, dodatkową, zredagowaną w piśmie punktowym dla niewidomych.

Instrukcja głosowania

Każda gmina sporządzi instrukcję do głosowania według oficjalnego wzoru. Musi w niej być napisane, że po oddaniu głosu przez umieszczenie znaczka „x” w stosownej kratce należy karty do głosowania umieścić w przeznaczonej do tego kopercie i zakleić ją. Następnie zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy w kopercie zwrotnej wysyłać na adres obwodowej komisji wyborczej. Wkłada się do niej również oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, które musi być opatrzone nazwą miejscowości, datą i podpisem głosującego. Brak takiego oświadczenia spowoduje, że karta nie zostanie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Wyborca może nadać taką kopertę na poczcie nie później niż w ostatnim dniu roboczym przed terminem wyborów. Może również – przed zakończeniem głosowania – osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do swojej obwodowej komisji wyborczej.