Rząd przygotował nowe rozporządzenia w sprawie wzorów oświadczeń majątkowych składanych przez radnych. Szefowie gmin, powiatów i województw oraz radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego przedstawiają w nich informację o majątku. Wzory będą służyły także samorządowym urzędnikom, np. skarbnikom.

Obecnie pojęcia użyte w przepisach samorządowych, a w szczególności w rozporządzeniu wprowadzającym wzór oświadczeń majątkowych, są wyjątkowo nieprecyzyjne. Co więcej, nie są one rozumiane tak samo na gruncie różnych przepisów. Przykładowo ustawy samorządowe nie zawierają definicji, co należy rozumieć np. pod pojęciem dochodu, innych zajęć czy składników mienia.

– Sam wzór oświadczenia majątkowego daje możliwość legalnego ukrywania istotnych praw majątkowych, które mogłyby budzić ewentualne podejrzenia. Nie znajdziemy bowiem miejsca na wpisanie np. otrzymanej darowizny czy też umowy, dzięki której nieodpłatnie będziemy korzystać z cudzego majątku – wyjaśnia Borys Budka, radca prawny i radny Rady Miasta w Zabrzu. Teraz to się zmieni. W porównaniu do obecnie obowiązujących dokumentów nowe wzory są znacznie bardziej rozbudowane. W konsekwencji wójt czy radny ujawni w oświadczeniu nie tylko posiadane nieruchomości (domy, mieszkania czy działki), ale także wartościowe przedmioty.

Znajdą się w nim np. informacje o należących do samorządowca łodziach, maszynach rolniczych, dziełach sztuki, biżuterii czy kolekcjach, np. monet, jeżeli ich wartość przekracza 10 tys. zł. Zgodnie z rządową propozycją w składanych przez samorządowców oświadczeniach pojawią się również nowe rubryki, takie jak np. „wierzytelności”. W nich znajdą się informacje o wysokości udzielonych przez radnego czy wójta pożyczek. Zdaniem autorów rozporządzenia ma to zapobiec ukrywaniu np. środków pieniężnych z nielegalnych źródeł dochodów.

– Oceniając nowe wzory oświadczeń majątkowych uważam, że doprecyzowanie pewnych kwestii i zapisów jest ruchem w dobrym kierunku, ale poziom szczegółowości i zakres informacji, jakie mają być w nich zawarte, budzi już wątpliwości – mówi Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.

Nowym rozwiązaniem jest także obowiązek ujawnienia łącznej kwoty dochodu uzyskanego przez małżonka wójta czy radnego, bez podawania źródeł, z których został uzyskany. Przed wypełnieniem samych rubryk samorządowiec zapozna się ze specjalną instrukcją. Ta ma ułatwić uzupełnienie nowych druków. Dzięki temu zmniejszy się liczba błędów związanych ze składanymi oświadczeniami. Nowe przepisy wejdą po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

2479 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast musi upubliczniać dane na temat swojego majątku