Z ważnego powodu

Przepisy kodeksu cywilnego różnicują dalsze skutki wypowiedzenia od tego, czy wypowiedzenia dokonuje zleceniodawca czy zleceniobiorca. Wypowiadając umowę nawet z ważnego powodu, przedsiębiorca dający zlecenie jest zobowiązany pokryć wydatki, jakie poniósł dostarczyciel usług internetowych, aby zrealizować umowę hostingu.

Na przykład dostarczyciel usług internetowych Serverprovider SA aby zrealizować umowę o hosting zawartą z Kowalski i synowie sp. z o.o., zmienia organizację swojego istniejącego oprogramowania, dostosowując ją do potrzeb klienta i w związku z tym ponosi odpowiednie wydatki. Po krótkim okresie współpracy odbiorca usług internetowych wypowiada umowę hostingu.

W takim przypadku dostawca usług internetowych może domagać się zwrotu wydatków, które poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. Zwrot obejmuje koszty poniesione do dnia wypowiedzenia wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia poniesienia wydatku do jego zwrotu. Ponadto, jeżeli zlecenie jest odpłatne, jest on uprawniony do otrzymania zapłaty takiej części wynagrodzenia, która odpowiada dotychczas wykonanym przez niego czynnościom.

Ważne!

Ważny powód rozwiązania umowy hostingowej może mieć zarówno charakter obiektywny, czyli niezależny od stron, jak i charakter subiektywny, czyli dotyczący jednej z nich. Może być zarówno zawiniony przez stronę, jak i powstały bez jej winy