Senat wniósł cztery poprawki, dwie z nich dotyczyły przywrócenia obowiązku zdawania egzaminu co pięć lat przez pracowników energetyki. Kolejna "wprowadzała zasadę, że przedsiębiorstwo energetyczne pozostawia bez rozpatrzenia wniosek o określenie warunków przyłączenia źródła, jeżeli wartość łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej nie wystarczy do przyłączenia mocy określonej we wniosku". Sejm przyjął jedynie poprawkę o charakterze redakcyjnym.

Parlamentarzyści postanowili utrzymać obowiązek ponownego sprawdzania kwalifikacji w ograniczonym zakresie. Dotyczy osób, które mają odpowiednie kwalifikacje, ale w ciągu ostatnich pięciu lat nie pracowały przy urządzeniach, instalacjach lub sieciach. Sprawdzenie kwalifikacji będzie także konieczne - na wniosek pracodawcy - w przypadku modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji czy sieci, przy których zatrudnieni są pracownicy.

Utrzymano także obowiązek potwierdzania co pięć lat kwalifikacji w przypadku osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, a świadczących usługi na rzecz konsumentów i przedsiębiorców: mikro, małych i średnich. Chodzi o pracowników firm, działających poza strukturami przedsiębiorstw energetycznych, świadczących usługi na rynku.

Sejm przyjął znowelizowane Prawo energetyczne 15 lipca. Zmiany doprecyzowują obowiązujące przepisy, w części dotyczącej zasad handlu energią za pośrednictwem giełdy. Ustawa zmienia definicję odbiorcy krajowego i precyzuje warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Nowe zapisy szczegółowo określają warunki sprzedaży energii elektrycznej oraz wymagania dla osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych.

Zmiany dotyczą też zasad sprawozdawczości o wielkościach dostępnej mocy przyłączeniowej i aktualizowania informacji o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci. Nowelizacja ułatwia składanie wniosków o przyłączenie do sieci.

Teraz ustawa trafi do prezydenta.