Przedsiębiorca, otwierając sklep internetowy, powinien umieścić na swojej stronie internetowej informacje o: nazwie firmy, NIP oraz siedzibie i adresie. Musi też być tam wywieszony regulamin sklepu.
Prowadzenie działalności handlowej za pośrednictwem internetu jest coraz powszechniejszym zjawiskiem. Świadczy o tym rosnąca liczba sklepów internetowych, które pozwalają dokonywać zakupów bez wychodzenia z domu. Jednak osoba rozpoczynające prowadzenie takiego sklepu powinna dopełnić wielu formalności oraz spełnić określone wymogi związane z prowadzeniem działalności internetowej.
Rejestracja działalności
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia handlu w internecie jest zarejestrowanie działalności gospodarczej. Chcąc prowadzić sklep internetowy, nie trzeba rejestrować działalności w ściśle określonej formie. Nie jest więc istotne, czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy też, dla przykładu, działalność prowadzona w formie spółki handlowej, np. spółki jawnej czy spółki z o.o.
O wiele istotniejszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest wybór nazwy sklepu internetowego oraz nazwy, pod którą będzie prowadzona działalność. Posługiwanie się bowiem nazwą, pod którą inny podmiot działa już w sieci, może naruszyć jego prawa. Wybór właściwej nazwy ma też nierzadko wpływ na późniejszy wybór domeny internetowej sklepu, np. adressklepu.pl. Dzieje się tak dlatego, iż domeny internetowe, będące częścią adresu internetowego, pod którym sklep jest widoczny w sieci, zawierają często nazwę sklepu czy nazwę przedsiębiorcy, który sklep prowadzi.
Głównym elementem wyróżniającym sklep – poza charakterystycznym wyglądem stron – jest zazwyczaj logo sklepu czy logo przedsiębiorcy prowadzącego sklep. Stworzenie stron sklepu internetowego powierza się specjalistom, którzy profesjonalnie zajmują się ich projektowaniem. Wykonanie stronywww nie oznacza jednak automatycznie, że przedsiębiorca prowadzący sklep i zlecający wykonanie stron internetowych nabędzie prawa autorskie do poszczególnych ich elementów. Zlecając wykonanie stron, warto więc dopilnować, aby po ich wykonaniu przedsiębiorca nabył w całości prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, do wszystkich elementów stworzonego sklepu internetowego, w tym prawa do stworzonego logo.
Handlując w internecie, nie można być anonimowym. Obowiązujące ustawy, w szczególności: ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych czy ustawa z 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nakładają na przedsiębiorców prowadzących działalność w internecie wiele obowiązków informacyjnych.
Trzeba wskazać, że każdy przedsiębiorca, bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej, powinien umieścić na swojej stronie internetowej co najmniej informacje o: swojej firmie (nazwie), NIP oraz siedzibie i adresie. Dodatkowe wymagania postawione są przed spółkami handlowymi (spółką komandytowo-akcyjną, spółką z o.o. oraz spółką akcyjną).
Regulamin niezbędny
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazuje na kolejne informacje, jakie należy zamieścić na stronach sklepu internetowego. Należy do nich m.in. regulamin sklepu.
Regulamin, obok informacji o przedsiębiorcy, jest jedną z podstawowych informacji, które powinny być udostępnione w sklepie internetowym. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazuje zarazem na podstawowe elementy takiego regulaminu. Są to w szczególności: określenie rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną, warunków świadczenia tych usług, wymagań technicznych niezbędnych do korzystania ze sklepu czy trybu postępowania reklamacyjnego. Z pewnością stanowi to istotną wskazówkę dla przedsiębiorcy prowadzącego sklep w internecie przy tworzeniu regulaminu.
Ochrona danych
Sprzedając towary w sklepie internetowym, należy też zadbać o należytą ochronę danych osobowych, w tym imion, nazwisk i adresów klientów sklepu, którzy przekazują je na potrzeby realizacji transakcji. W tym celu przedsiębiorca prowadzący sklep musi wypełnić wiele obowiązków przewidzianych przez przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Do wspomnianych obowiązków zaliczyć można chociażby obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych klientów sklepu do rejestracji przez generalnego inspektora ochrony danych osobowych czy konieczność poinformowania osób korzystających ze sklepu o celu przetwarzania ich danych osobowych. Zgłoszenie zbioru danych osobowych do GIODO jest o tyle istotne, iż jest ono przesłanką do rozpoczęcia ich przetwarzania przez przedsiębiorcę, a zaniechanie tego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością karną.
Marcin Berlak
prawnik w Kancelarii Prawniczej Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Poznaniu