Drogi zaliczane do transeuropejskiej sieci drogowej będą podlegać szczegółowym audytom bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Szanse na pracę audytora będą mieli jednak tylko ci, którzy mogą się pochwalić wyższym wykształceniem technicznym w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego lub transportu. Takie zasady wprowadza projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych, który przyjął w tym tygodniu rząd.

Pięcioletnia praktyka

Kandydaci na audytorów będą musieli spełnić także inne wymagania. Oprócz odpowiedniego wykształcenia trzeba będzie wykazać się co najmniej 5-letnią praktyką w zakresie projektowania dróg, inżynierii ruchu drogowego, zarządzania drogami, zarządzania ruchem drogowym lub opiniowania projektów drogowych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oprócz tego kandydat na audytora będzie musiał ukończyć specjalne szkolenie i zdać egzamin na audytora. Szkolenia będą mogły organizować uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne, które mają uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia z zakresu budownictwa drogowego. Sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia określi minister w rozporządzeniu.
Na tym nie koniec. Oprócz tego audytor będzie musiał mieć ważny certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po dostarczeniu przez kandydata dokumentów potwierdzających spełnienie ustawowych wymogów certyfikat ważny na 3 lata wyda kandydatowi minister infrastruktury. Jego wydanie i przedłużenie zawsze będzie wymagało wniosku zainteresowanego. Gdy po upływie 3 lat certyfikat straci ważność, audytor będzie mógł go przedłużyć, przedstawiając potwierdzenie ukończenia szkolenia okresowego. W ten sposób przepisy zmuszą audytorów do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach okresowych, które trzeba będzie zaliczyć co najmniej raz na trzy lata.

Stałe kontrole

Zarządcy dróg jeszcze przed wydaniem pozwolenia na budowę drogi będą mieli obowiązek przeprowadzić audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kolejny audyt będzie ich czekał przed oddaniem drogi do użytkowania. Potem, w trakcie użytkowania drogi, także będą podlegać stałym kontrolom. Na ich podstawie powstanie klasyfikacja najbardziej niebezpiecznych odcinków dróg. W oparciu o analizy będą zmieniane ich projekty lub zasady ruchu drogowego.
4800 km dróg w Polsce należy do transeuropejskiej sieci drogowej