Odcinki dróg międzynarodowych już niebawem będą poddawane szczegółowym audytom bezpieczeństwa ruchu drogowego i klasyfikacji odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków. Na zarządców nałożone zostaną dodatkowe obowiązki związane z bezpieczeństwem. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych przyjęty na wtorkowym posiedzeniu rządu.

Priorytetem będzie ustalenie najbardziej niebezpiecznych miejsc na drodze, tzw. czarnych punktów. Ich ustalenie pozwoli skontrolować najbardziej kolizyjne miejsca pod kątem ewentualnych błędów projektowych czy też błędów w organizacji ruchu. Temu będą służyły audyty drogowe. Zarządcy dróg będą mieli obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli dróg: ich stanu ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zaostrzone zostaną wymagania związane z budową i przebudową dróg. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem przebudowy drogi zarządca powinien przeprowadzić audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Potem przed oddaniem do użytkowania drogi znów konieczny będzie audyt.

Policja sporządzi sprawozdanie z każdego wypadku drogowego ze śmiertelnym skutkiem, który wydarzył się w transeuropejskiej sieci drogowej. Przekaże je Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w formie sprawozdania za poprzedni rok.

Audytorem dróg zostanie ten, kto ukończy specjalne szkolenie i zda egzamin na audytora. Będzie on musiał również mieć ważny certyfikat, który wyda minister infrastruktury na 3 lata. Audytor będzie musiał stale podnosić kwalifikacje zawodowe podczas szkoleń, w których ma uczestniczyć co najmniej raz na trzy lata.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.