Priorytetem będzie ustalenie najbardziej niebezpiecznych miejsc na drodze, tzw. czarnych punktów. Ich ustalenie pozwoli skontrolować najbardziej kolizyjne miejsca pod kątem ewentualnych błędów projektowych czy też błędów w organizacji ruchu. Temu będą służyły audyty drogowe. Zarządcy dróg będą mieli obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli dróg: ich stanu ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zaostrzone zostaną wymagania związane z budową i przebudową dróg. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem przebudowy drogi zarządca powinien przeprowadzić audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Potem przed oddaniem do użytkowania drogi znów konieczny będzie audyt.

Policja sporządzi sprawozdanie z każdego wypadku drogowego ze śmiertelnym skutkiem, który wydarzył się w transeuropejskiej sieci drogowej. Przekaże je Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w formie sprawozdania za poprzedni rok.

Audytorem dróg zostanie ten, kto ukończy specjalne szkolenie i zda egzamin na audytora. Będzie on musiał również mieć ważny certyfikat, który wyda minister infrastruktury na 3 lata. Audytor będzie musiał stale podnosić kwalifikacje zawodowe podczas szkoleń, w których ma uczestniczyć co najmniej raz na trzy lata.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.