Niewłaściwe oznakowanie

Inspektorzy sprawdzali także prawidłowość oznakowania wyrobów oferowanych do sprzedaży.

– Sprzedaż prowadziło 142 skontrolowanych przedsiębiorców. W placówkach tych sprawdzono oznakowanie 910 partii wyrobów, kwestionując 254 partie – informuje Małgorzata Cieloch.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na braku jakiegokolwiek oznakowania produktów, braku informacji umożliwiających identyfikację produktu, a także braku opisu towaru w języku polskim. W jednym z zakładów fryzjerskich inspektorzy zakwestionowali sprzedawane kosmetyki, ponieważ były one przeterminowane.

– Inspektorzy poinformowali właściwą terenowo wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną, a przedsiębiorca wycofał zakwestionowane produkty z obrotu – mówi Małgorzata Cieloch.

Podmioty odpowiedzialne za niewłaściwe oznakowanie produktów otrzymały mandaty karne.

Inspektorzy stwierdzili także, że nie wszystkie sprzedawane towary miały wywieszki z ceną.

Uprawnienia inspekcji

Inspekcja handlowa jest organem kontroli, który ma chronić interesy i prawa konsumentów. Do jej zadań należy przede wszystkim kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców. Inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Mogą oni także dokonywać tzw. zakupu kontrolowanego. Z takiej możliwości skorzystali inspektorzy podczas przeprowadzania opisywanej kontroli. Impulsem była skarga na jakość usług świadczonych w zakładzie fryzjerskim. Inspektorzy udali się do wskazanego zakładu i zlecili modelowanie włosów.

– Po wykonaniu usługi usługodawca naliczył i pobrał kwotę zgodną z uwidocznionym cennikiem, nie wydał jednak paragonu z kasy fiskalnej. W związku z tym skierowano pismo do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego – mówi Małgorzata Cieloch.

Inspekcja handlowa przeprowadza kontrole u przedsiębiorców m.in. na podstawie skarg konsumentów. W ciągu ostatnich trzech lat wpłynęło ich do wojewódzkich inspektoratów 4290. W związku z informacjami zawartymi w skargach w latach 2008 – 2010 przeprowadzono 767 kontroli. Inspekcja zapowiada, że w przyszłości będzie monitorować działania przedsiębiorców pod kątem respektowania praw konsumentów.