Marszalek Sejmu ogłosił tekst jednolity ustawy o partiach politycznych, żeby przed wyborami nie było wątpliwości, jak ostatecznie brzmi ten akt nowelizowany nie tylko wielokrotnie, ale i w różnych ustawach – od ordynacji wyborczych począwszy, przez ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, na ustawach o prawie energetycznym czy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych skończywszy.

Kary dla partii

Przed wyborami warto pamiętać o przepisach karnych dotyczących partii. Partie nie mogą bowiem prowadzić zbiórek publicznych. W razie złamania tego zakazu osoba odpowiedzialna podlega grzywnie do 5 tys. zł. Podobnie dzieje się, gdy partia użycza swoje lokale i inne nieruchomości na cele odmienne niż np. biura poselskie, senatorskie lub radnych. A skoro partie nie mogą (inaczej niż – powiedzmy – stowarzyszenia czy fundacje) prowadzić działalności gospodarczej, to osoby odpowiedzialne za złamanie tego zakazu podlegają grzywnie od tysiąca do stu tysięcy złotych. Ten natomiast, kto przeznacza pieniądze zgromadzone na rachunku Funduszu Wyborczego na inny cel niż udział partii w wyborach do Sejmu i Senatu, na prezydenta, do Parlamentu Europejskiego czy do organów samorządu terytorialnego, może zapłacić karę nie niższą niż tysiąc, a sięgającą nawet stu tysięcy złotych.

Bez udziału cudzoziemców

Trzeba również pamiętać, że partie politycznie nie mogą być finansowane przez cudzoziemców. Pieniądze ani inne wartości, np. papiery wartościowe czy kosztowności, mogą im przekazywać jedynie obywatele polscy, mający stałe miejsce zamieszkania w kraju. Mimo to zaciągane przez partie kredyty nie muszą pochodzić z polskich banków. Tyle że poręczycielem musi być obywatel polski mieszkający w Polsce. Niemniej gwarantowana przez niego kwota może przekraczać dopuszczalną sumę rocznych darowizn jednej osoby fizycznej.

Przestępstwem jest wydawanie partyjnych środków na finansowanie kampanii wyborczych inaczej niż za pośrednictwem funduszu wyborczego. Osoby odpowiedzialne za taki czyn muszą się liczyć nie tylko z grzywną, lecz także z możliwością osadzenia ich w więzieniu na czas do dwóch lat.

Trzeba również pamiętać, że wszystkie wpłaty na fundusz wyborczy muszą być dokonywane czekiem, przelewem lub kartą płatniczą. Inne metody są niedozwolone i mogą zostać ukarane grzywną do 5 tysięcy złotych.

Za gospodarkę finansową funduszu wyborczego odpowiedzialny jest pełnomocnik finansowy. On też ją prowadzi. Takim pełnomocnikiem partii wolno uczynić kandydata na prezydenta, posła, względnie radnego. Może nim być również funkcjonariusz publiczny taki jak urzędujący prezydent, poseł, senator czy radny. Funkcję wolno powierzyć także sędziemu lub urzędnikowi państwowemu.