Uchwała rady gminy ustalająca opłatę za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia została unieważniona przez wojewodę mazowieckiego. Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce komunalnej.

Zdaniem wojewody uchwała była sprzeczna z art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym rada gminy jest uprawniona jedynie do zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Wojewoda zwrócił również uwagę, że z art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynika, że rola rady gminy sprowadza się do weryfikacji cen i opłat określonych w taryfie oraz ich zatwierdzania bądź odmowy zatwierdzania. Taryfy powinny być przygotowywane przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, a w przypadku braku takiego przedsiębiorstwa – przez urząd gminy. Ustawa o gospodarce komunalnej, która została wskazana przez radę gminy, była podstawą do ustalania przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego opłaty za wodę do chwili wejścia w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego LEX.R.4131.6.2011.AW