Weszły już w życie przepisy rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. z 2011 r. nr 142, poz. 833). Określają one zasady przyznawania gminom pomocy finansowej na tworzenie targowisk, pod warunkiem że będą oznaczone nazwą „Mój rynek” i zostaną odpowiednio wyposażone. Muszą być utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz wyposażone w odpływ wody deszczowej, zadaszone stoiska zajmujące co najmniej połowę powierzchni handlowej, miejsca parkingowe i urządzenia sanitarno-higieniczne. Targowisko stałe należy podzielić na sekcje przeznaczone do handlu towarami danego rodzaju, a produkty rolno-spożywcze powinny zajmować co najmniej połowę jego powierzchni handlowej.

Aby uzyskać pomoc finansową w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, miejscowość musi liczyć nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.