Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawdza umowy zawierane przez firmy deweloperskie z osobami kupującymi mieszkania. Niedawno zakończone postępowanie wykazało, że w niektórych umowach znajdują się sprzeczne z prawem postanowienia.

Materiały budowlane

UOKiK zakwestionował m.in. klauzulę, zgodnie z którą deweloper zastrzegał sobie możliwość zmiany (bez ważnej przyczyny) rodzaju materiałów budowlanych.

W związku z tym urząd przypomniał, że w umowie deweloperskiej standardy techniczne – w tym rodzaj materiałów użytych do realizacji inwestycji – muszą zostać szczegółowo opisane. Nie powinny być modyfikowane bez ważnego powodu oraz bez zgody kupującego mieszkanie. Jeżeli bowiem konsument nie będzie zadowolony ze zmiany materiałów budowlanych, to powinien mieć możliwość odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu wpłaconych pieniędzy – stwierdził UOKiK.

W wydanej decyzja (nr RBG -8/2011) podkreślono m.in., że zakwestionowane postanowienia pozwalają deweloperowi decydować w sposób arbitralny m.in. o zmianie zastosowanych materiałów budowlanych, pozostawiając zbyt dużą dowolność w tym zakresie.

Urząd zakwestionował również postanowienie zgodnie z którym czas na zgłaszanie usterek liczono od dnia zakończenia budowy budynku. Zgodnie z prawem, zauważone wady konsument może zgłosić w ciągu trzech lat od dnia odbioru mieszkania, a nie zakończenia budowy budynku. Kupujący ma prawo przez ten czas odstąpić od umowy, żądać naprawy lub obniżenia ceny, jeżeli nieruchomość odbiega od stanu, w jakim powinna być mu przekazana – stwierdził urząd.

Deweloper, stosując zakwestionowane przez UOKiK postanowienie, faktycznie skracał okres, w którym konsument może zgłaszać roszczenia. Często bowiem upływa dość dużo czasu od zakończenia realizacji inwestycji do momentu odbioru mieszkania przez kupującego.

Działanie polegające na stosowaniu we wzorcu umownym zapisu o treści: „Okres rękojmi biegnie od dnia zakończenia budowy budynku”, stanowi praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów – podkreślono w decyzji urzędu.

Niewłaściwie podana cena

Ponadto UOKiK zgłosił zastrzeżenia do sposobu podawania cen mieszkań. Otóż podawano cenę netto oraz informację, że należy do niej doliczyć podatek od towarów i usług.

Wartość inwestycji mogła wzrosnąć w przypadku zmiany stawki VAT.

Urząd uznał, że praktyka ta wprowadzała konsumentów w błąd, ponieważ należność podawana przez przedsiębiorcę powinna uwzględniać podatek.

To właśnie ostateczny koszt, a wiec wartość brutto, jest istotną informacją przy podejmowaniu decyzji o kupnie mieszkania – stwierdzono w komunikacie urzędu.

Podstawa prawna

Art. 24, 28 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

Art. 568 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Decyzja nr RBG -8/2011 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 30 czerwca 2011r.

Komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 11 lipca 2011 r. (www.uokik.gov.pl).