Wojewoda świętokrzyski unieważnił uchwałę rady gminy w sprawie zmiany uchwały zgromadzenia związku gmin dotyczącej projektu statutu związku. W uchwale przyjęto tekst jednolity takiego projektu. Zdaniem wojewody uchwała była sprzeczna z prawem.

Nie tylko marszałek

Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 3 ustawy z 20 lipca 2000 r. w sprawie ogłaszania aktów normatywnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 17, poz. 95), jeśli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była wielokrotnie nowelizowana, marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy. Ustawa może określać termin ogłoszenia tekstu jednolitego. Postanowienia te stosuje się także do ogłaszania tekstów jednolitych aktów prawnych innych niż ustawa. Testy jednolite aktów prawnych ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego.

Wojewoda wskazał, że tekst jednolity to ogłoszony przez upoważniony organ władzy publicznej tekst nowelizowanego wcześniej aktu normatywnego, którego treść zawiera dokonane w nim zmiany. Chodzi o zmiany, które nastąpiły od momentu ogłoszenia ostatniego tekstu jednolitego. Jest to tekst aktu normatywnego, na który naniesione zostały zmiany wprowadzone przez przepisy zmieniające treść lub brzmienie przepisów. Tekst jednolity jest postacią stwierdzenia treści określonego aktu normatywnego, obejmującego tylko przepisy obowiązujące. W związku z tym redaktor uwzględnić może jedynie przepisy nowelizujące, które weszły w życie najpóźniej w dniu, na który sporządza się tekst jednolity. Wojewoda podkreślił, że nie można w tekście jednolitym uwzględnić przepisów, które tego dnia jeszcze nie weszły w życie.

W terminie 14 dni

Ponadto wojewoda wskazał na par. 6 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 5 października 2001 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków. Zgodnie z jego treścią wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zarządza ogłoszenie statutu związku w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dzień wydania wojewódzkiego dziennika urzędowego jest dniem ogłoszenia statutu związku. W związku z tym wojewoda podkreślił, że tekst jednolity statutu może być ogłoszony dopiero po opublikowaniu zmian w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Ponadto zdaniem wojewody należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych oraz niektórych innych aktów prawnych ogłoszenie tekstu jednolitego następuje w formie obwieszczenia a nie w formie uchwały.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego, sygn. PKN.I.4310.64.2011.