Wprowadzenie dłuższego terminu na ujawnianie praw do nieruchomości sektora publicznego w księgach wieczystych to główny cel nowelizacji ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, którą na dzisiejszym posiedzeniu ma zajmować się rząd.

Usprawnienie ewidencji

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt wprowadza przepisy pozwalające na uzupełnienie informacji o nieruchomościach publicznych. W związku z tym projektodawcy przewidzieli nowy, 54-miesięczny termin (liczony od dnia wejścia w życie ustawy z 7 września 2007 r., tj. od dnia 19 listopada 2007 r.) na uzupełnienie dotychczasowych wykazów nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Organy, które sporządziły wykazy, zobowiązane będą do ich weryfikacji i ewentualnego uzupełnienia.

Dla usprawnienia procesu uzupełniania wykazów przewidziany został obowiązek współpracy marszałków województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz innych niż starostowie organów reprezentujących Skarb Państwa ze starostami. Zaproponowany został także nowy, szybszy sposób przekazywania przez starostów i wojewodów danych oraz ich gromadzenia przez głównego geodetę kraju. Wykorzystana zostanie infrastruktura teleinformatyczna.

Z uwagi na wydłużenie terminu przewidzianego na uzupełnienie wykazów wydłużeniu musiał ulec do 60 miesięcy termin na złożenie w sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa lub gmin.

Nadzór wojewodów

Nowela zakłada również nowe zasady kontroli oraz realizacji obowiązku sprawozdawczości. Przeprowadzana przez wojewodów kontrola obejmować będzie oprócz wykonywania obowiązku składania w sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości sektora publicznego również realizację obowiązku składania do sądów wniosków o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez Skarb Państwa. Jeśli wojewoda stwierdzi, że obowiązek ujawnienia nieruchomości nie jest realizowany, będzie uprawniony do zawiadomienia organu sprawującego nadzór nad działalnością organu dopuszczającego się uchybienia.

Na przykład wobec wójta zawiadomienie będzie kierowane do rady gminy, wobec starosty – do rady powiatu, wobec marszałka województwa – do sejmiku województwa, wobec Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – do ministra właściwego do spraw środowiska.