Według CIR w założeniach do nowelizacji uwzględniono wszystkie przepisy dyrektywy obronnej, które państwa członkowskie UE są zobowiązane bezwzględnie wdrożyć.

Znajdują się w niej mechanizmy dotyczące ochrony interesów gospodarczych państw; większej swobody zamawiających co do udzielenia zamówień, szybkości postępowania, zastosowania trybów niekonkurencyjnych oraz odpowiedniego zabezpieczenia interesów w zakresie bezpieczeństwa dostaw oraz ochrony informacji niejawnych.

CIR podkreśla, że przyjęte założenia zawierają również te przepisy dyrektywy obronnej, które - mimo że nie podlegają obowiązkowemu wdrożeniu - mogą doprowadzić do jak najszerszego udziału polskich przedsiębiorstw w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w Polsce.

Rząd zakłada, że do ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie włączony cały nowy rozdział, zawierający wyłącznie przepisy dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Według CIR, jednym z celów zmian w prawie ma być ochrona polskiego przemysłu obronnego i jego rozwój. Zdaniem rządu, nawiązanie współpracy przez polskie przedsiębiorstwa sektora obronnego z firmami z sektora, mającymi swoją siedzibę poza Polską, przyczyni się do ich rozwoju nie tylko ekonomicznego, ale i naukowo-technicznego.

Jak informuje CIR, według rządu, nowelizacja spowoduje racjonalizację wydatków publicznych w zakresie zakupów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, ponieważ projektowane przepisy umożliwią dokonywanie lepszych jakościowo dostaw, usług czy robót budowlanych po atrakcyjnych cenach.

Z kolei obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE albo Biuletynie Zamówień Publicznych i wszczynanie procedury w drodze jawnego oraz publicznego ogłoszenia umożliwi ubieganie się o nie wszystkim zainteresowanym na równych i zapewniających zachowanie uczciwej konkurencji zasadach.

Należy podkreślić, że zmiany proponowane w założeniach, które wykraczają poza implementację dyrektywy obronnej, będą służyły zamawiającym udzielającym wszystkich przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych rodzajów zamówień, tj. klasycznych, sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - podkreśliło CIR.